คณาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ชื่อ-สกุล : นายชัยศิลป์ แฝงชัยภูมิ

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ชื่อ-สกุล : นายปราชญ์ ผดุงผล

สังกัด  : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบ ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชื่อ-สกุล : นายกิติศักดิ์ จันทร์ขามป้อม

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา

ชื่อ-สกุล : นายนฤดม ปิ่นทอง

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: ศิลปมหาบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเซรามิกส์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริวรรณ จิรวัชรเดช

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางวัฒนธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ชื่อ-สกุล : นายชนินทร์ ศรีโยยอด

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบสื่อนวัตกรรม) มหาวิทยาลัยนเรศวร

Scroll to top