สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :          ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ภาษาอังกฤษ :       Bachelor of Arts (Arts and Design)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
(ชื่อเต็ม) :        ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)

(ชื่อย่อ) :         ศป.บ. (ศิลปะและการออกแบบ)

ภาษาอังกฤษ
(ชื่อเต็ม) :         Bachelor of Arts (Arts and Design)

(ชื่อย่อ) :          B.A. (Arts and Design)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

127   หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาเดียว คือปริญญาสาขาศิลปะและการออกแบบ

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักออกแบบกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ เอนิเมชั่น งานตัดต่อวีดีทัศน์  ผลิตงานออกแบบเพื่อการโฆษณาต่างๆ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์  สร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพอิสระตามความต้องการของสังคม

Scroll to top