สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :           วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ :       Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
(ชื่อเต็ม) :         วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)

 (ชื่อย่อ) :          วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

ภาษาอังกฤษ
(ชื่อเต็ม) :         Bachelor of Science (Computer Science)

(ชื่อย่อ) :          B.Sc. (Computer Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

128   หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาเดียว คือปริญญาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.วิเคราะห์และออกแบบระบบ

2.ผู้เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์ประยุกต์

3.ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไอที

4.วิศวกรซอฟต์แวร์

5.ผู้สนับสนุนด้านไอที

Scroll to top