สาขาวิชานวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

ชื่อปริญญาและหลักสูตร
(ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ)
(ชื่อย่อ) : วท.บ. (นวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science
(Creative Food Innovation and Nutrition)
(ชื่อย่อ) : B.S. (Creative Food Innovation and Nutrition)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกน 18 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือก 36 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
4) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

เนื้อหารายวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวข้องในหลักสูตร
1. หลักการ วิธีและเทคนิคการประกอบอาหาร ทั้งอาหารไทย อาหารท้องถิ่น อาหารสมุนไพร ขนมไทย เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม รวมถึงอาหารต่างชาติ
2. โภชนาการ หลักการกำหนดอาหาร และโภชนศาสตร์ชุมชน
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
4. นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และการออกแบบ
5. การตกแต่งจานอาหาร และศิลปะการออกแบบอาหารต่าง ๆ
6. การจัดเลี้ยง การบริการอาหารและเครื่องดื่มตามสถานการณ์ต่าง ๆ
7.การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย ธุรกิจแฟรนไชส์ สตาร์ทอัพ ธุรกิจอาหาร รวมถึงการตลาดอาหารดิจิทัล

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
1. ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และการบริการ
2. ผู้จัดการฝ่ายอาหารประจำบริษัท/โรงงานที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตอาหาร
3. นักโภชนากร/กำหนดอาหารในหน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา ฟิตเนต เจ้าหน้าที่ดูแลด้านโภชนาการ
4. นักออกแบบ พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและการบริการอาหารในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
5. นักวิชาการ รวมถึงนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหารและโภชนาการ ในหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล กรมพัฒนาชุมชน
6. การประกอบอาชีพอิสระ/การประกอบธุรกิจร้านอาหาร และเครื่องดื่ม

Scroll to top