บุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช
อาจารย์ ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช
คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ดร.เรืองศิลป์ จำปาวงษ์
อาจารย์ ดร.เรืองศิลป์ จำปาวงษ์
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์สิขรินทร์ ก้อนในเมือง
อาจารย์ สิขรินทร์ ก้อนในเมือง
รองคณบดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ กิจการพิเศษ
อาจารย์ รัชวุธ สุทธิ
อาจารย์ รัชวุธ สุทธิ
รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
นางมาลีนี วาสสามัคคี
นาง มาลินี วาสสมัคคี
หัวหน้าสำนักงาน
นางพรทิพย์ กางการ
นาง พรทิพย์ กางการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัตการ
นาง คิดชนก ชัยสามารถ
นาง คิดชนก ชัยสามารถ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาว จิราพรรณ สีหปัญญา
นางสาว จิราพรรณ สีหปัญญา
นักวิชาการการเงินเเละบัญชี
นาง สิริภาวตี ดำรงพันธ์
นาง สิริภาวดี ดำรงพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน
นาย อิสระพงษ์ ถนัดค้า
ดร.อิสระพงษ์ ถนัดค้า
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นาย อภิสิทธิ์ ศิริชาติ
นาย อภิสิทธิ์ ศิริชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นาย รชานนท์ คุ้มโนนชัย
นาย รชานนท์ คุ้มโนนชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Scroll to top