คณาจารย์ประจำหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ชื่อ-สกุล : ดร.สมพงษ์  เสนชัย

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

: การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล

: นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อ-สกุล : ดร.เรืองศิลป์  จำปาวงษ์

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : ข้าราชการ

หลักสูตรที่จบ

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

: ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อ-สกุล : ดร.สมภารธัชธรณ์   ศิโลศรีไช

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : ข้าราชการ

หลักสูตรที่จบ

: ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา )  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

: การศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

: การศึกษาบัณฑิต (การประถมศึกษา – ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อ-สกุล : ดร.จักรพงษ์ นิลพงษ์

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : ข้าราชการ

หลักสูตรที่จบ

: ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

: ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ศิรินันท์     ถนัดค้า

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

: การศึกษามหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

: ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ชื่อ-สกุล : ดร.อภิรักษ์ ชาญศึก

สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่ง: อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

: การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สุนันท์  สีพาย

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

: การศึกษามหาบัณฑิต (การวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

: การศึกษาบัณฑิต (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อ-สกุล : ดร.เทิดศักดิ์  สุพันดี

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

: ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันสถาบันราชภัฏอุดรธานี

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ตะวัน  จำปาโพธิ์

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งเเวดล้อมการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

: ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

Scroll to top