ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รายละเอียดของหลักสูตร  ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๕๓

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/สาขาวิชา                        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย                                        หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ชื่อภาษาอังกฤษ                     Graduate Diploma Program In Teaching Profession

  • ชื่อประกาศนียบัตร

๒.๑ ภาษาไทย

ชื่อเต็ม                                                      ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

ชื่อย่อ                                                         ป. บัณฑิต (วิชาชีพครู)

๒.๒ ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม                                                       Graduate Diploma Program (Teaching Profession)

ชื่อย่อ                                                         Grad. Dip. (Teaching Profession)

  • วิชาเอก

วิชาชีพครู

  • จำนวนหน่อยกิต

ไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต

  • รูปแบบหลักสูตร

๕.๑ รูปแบบ

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษา หรือ ๑ ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา

๕.๒ ภาษาที่ใช้

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

๕.๓ การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย

๕.๔ ความร่วมมือสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว

  • สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
Scroll to top