สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :           วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ภาษาอังกฤษ :       Bachelor of Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
(ชื่อเต็ม) :         วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาสาธารณสุขชุมชน

(ชื่อย่อ) :         วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)

ภาษาอังกฤษ
(ชื่อเต็ม) :          Bachelor of Science (Public Health)

(ชื่อย่อ) :          B.Sc. (Public Health)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

150   หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาเดียว คือปริญญาสาขาสาธารณสุขศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

สามารถทำงาน    ในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนได้หลายตำแหน่งเช่น  นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถประกอบอาชีพอิสระ  เช่น  การบริการดูแลเด็ก   ดูแลผู้สูงอายุ  ธุรกิจอาหารสุขภาพ ฯลฯ

Scroll to top