สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :           วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ :       Bachelor of Science Program in Environmental Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
(ชื่อเต็ม) :        วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

(ชื่อย่อ) :         วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ภาษาอังกฤษ
(ชื่อเต็ม) :          Bachelor of Science in Environmental Science

(ชื่อย่อ) :          B.Sc. (Environmental Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

139   หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาเดียว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในบริษัท
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานราชการ
นักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมให้สายการบิน
นักวิชาการให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
นักวิชาการ/นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษา

Scroll to top