สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :           วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ :       Bachelor of Science Program in Environmental Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
(ชื่อเต็ม) :        วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

(ชื่อย่อ) :         วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ภาษาอังกฤษ
(ชื่อเต็ม) :          Bachelor of Science in Environmental Science

(ชื่อย่อ) :          B.Sc. (Environmental Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

139   หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาเดียว คือปริญญาสาขาศิลปะและการออกแบบ

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักออกแบบกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ เอนิเมชั่น งานตัดต่อวีดีทัศน์  ผลิตงานออกแบบเพื่อการโฆษณาต่างๆ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์  สร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพอิสระตามความต้องการของสังคม

Scroll to top