คณาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร. วิโรจน์  อภินันท์ธนากร

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

:ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

:วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

: รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อ-สกุล  : นายสร้างสรรค์ กระตุฤกษ์

สังกัด   : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง  : อาจารย์
ประเภท  : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ชื่อ-สกุล : นายนราศักดิ์ ภูผายาง

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อ-สกุล :  นายสุทธินันท์ ลุนเพ็ง

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

:วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

Scroll to top