คณาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อ-สกุล : ดร.ดวงใจ   วิชัย

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อ-สกุล : ดร.พัชนี จินชัย ปรัชญา

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : ข้าราชการ

หลักสูตรที่จบ

: ดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อ-สกุล : นางสาวกรุณา  จันทุม

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวิตรา   สร้างนา

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: พยาบาลศาสตรบัณฑิต – มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวปาริชาติ  สัตย์ญารักษ์

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์(การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต – มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Scroll to top