คณาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ตะวัน  จำปาโพธิ์

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งเเวดล้อมการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

: ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

 

ชื่อ-สกุล  :  นางสาวกุลวดี  คตชนะเลขา

สังกัด   : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง  : อาจารย์
ประเภท  : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี วราวุฒิ มหามิตร

สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งเเวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

 

 

 

ชื่อ-สกุล  : ดร.จันทร์จิรา ตรีเพชร

สังกัด   : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง  : อาจารย์
ประเภท  : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อ-สกุล  : นางปุญญาพร  พูลบวรรักษ์

สังกัด   : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง  : อาจารย์
ประเภท  : พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่จบ

: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต – มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Scroll to top