ข้อมูลของหน่วยงาน

1.1 ประวัติความเป็นมา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์” แต่เดิมแรกเริ่มมีคณะวิทยาการทั่วไปและคณะวิทยาการวิชาชีพ ในปี พ.ศ. 2545 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนั้นมีฐานะเป็น สถาบันราชภัฏชัยภูมิ

ในปี พ.ศ. 2546  ได้รับมอบหมายให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจำการให้มีวุฒิปริญญาตรี         ทางการศึกษา และพัฒนาผู้บริหารประจำการให้มีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา และหลักสูตรปริญญาตรี (วิชาการประถมศึกษา, วิชาสังคมศึกษา, วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาการศึกษาปฐมวัย)

ในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏชัยภูมิได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ” ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

ในปี พ.ศ. 2548  ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามกฎกระทรวง จัดตั้ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ได้ชื่อเป็น “คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์” โดยดำเนินการจัดการศึกษา ภาคปกติ และการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี  5 ปี และระดับบัณฑิตศึกษา

ในปี พ.ศ. 2549 มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  พ.ศ. 2549 ให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 1 สำนักงาน และ 2 ภาควิชา ได้แก่  สำนักงานคณบดี  ภาควิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ  ในระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 9 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 7 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา จำนวนทั้งสิ้น 16 สาขาวิชา และได้ดำเนินการจัดตั้งส่วนงานภายในเทียบเท่าคณะแยกออกไปเป็น 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ และคณะครุศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดตั้งส่วนงานภายในเทียบเท่าคณะแยกออกไปเป็น 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ และคณะครุศาสตร์

ปี พ.ศ. 2557 ภาควิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และยุบสถานบัณฑิตศึกษาโดยให้หลักสูตรและคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาไปสังกัดคณะวิชาที่เกี่ยวข้องและจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกำกับมาตรฐานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชาที่เปิดสอน

ปี พ.ศ. 2558 ภาควิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยการรับรองของคุรุสภา และภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์       เป็นส่วนงานภายในเทียบเท่าคณะจัดการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมเครื่องกล

ปี พ.ศ. 2559 ภาควิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2559

ปี พ.ศ. 2560  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปี พ.ศ. 2561  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Scroll to top